dilluns, 30 de novembre de 2009

CiU i PVA en contra de la transparència, participació i bon govern a Viladecavalls


Des d'ICV vam presentar una Moció al Ple del passat 26 de novembre amb una sèrie de mesures per fomentar i assegurar més transparència, participació i bon govern a nivell local:

La millora pel bon govern i la transparència local hauria de consistir, fonamentalment, en:

Ø Més transparència i bon govern

- Generalitzar la figura de la Carta de Serveis Públics a totes les corporacions locals i serveis municipals, tant els prestats directament com els externalitzats, i formalitzar-hi compromisos concrets i tangibles de prestació, establint terminis i determinant nivells de qualitat de la prestació dels serveis. Les cartes de serveis públics han de servir per posar de relleu el cost i la rellevància del servei, així com la responsabilitat de la ciutadania.

- Aprovació de la llei de l’accés a la informació pública per tal de permetre als ciutadans conèixer la informació pública que es considera bàsica i essencial per tal de garantir la participació efectiva en la vida pública.

- Desplegament a nivell local del que es determina a la Llei Audiovisual de Catalunya, per garantir un funcionament democràtic i plural dels mitjans de comunicació locals.

- Potenciar la figura del Síndic de Greuges i dels Síndics i Defensors locals, dotant-los d’una base legal i d’uns recursos, que garanteixin la seva independència dels respectius governs municipals.

- Sotmetre sistemàticament a programes d’auditoria externa de gestió dels serveis i procediments de l’administració local i incorporar mecanismes de control en les contractacions d’obres i serveis de llarga durada a fi de detectar disfuncions i oportunitats de reforma, incorporar-hi els nous avenços i millorar-ne l’eficàcia, l’agilitat i la transparència.

- Crear una declaració pública d’activitats econòmiques i patrimonials dels càrrecs electes, perquè formulin declaració sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i declaració de béns patrimonials. Els Registres d’Interessos constituïts tindrà caràcter públic.

- Limitar la proliferació d’empreses i consorcis públics, augmentant-ne els controls i la justificació davant els ciutadans i ciutadanes que han de conèixer la seva existència i la seva missió pública. Les empreses han de disposar d'espais que informin dels seus objectius, de la composició dels consells d’administració i de la seva activitat.

- Impulsar els Codis ètics i de desenvolupament del Dret a la Bona Administració sota els principis d’igualtat i no discriminació, absència d’abús de poder, imparcialitat, independència, objectivitat, transparència, participació i accés a la informació, protecció de dades i drets lingüístics.

- Impulsar que les administracions locals elaborin i facin pública una estratègia global sobre la forma més idònia per gestionar cada tipus de servei o activitat de la seva competència, a partir dels criteris de responsabilitat pública i d’eficiència, garantint sempre l’audiència o participació dels ciutadans i ciutadanes.

- Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició ha de gaudir d’una regulació i empara específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions.

- Garantir la presència de l'oposició i dels sindicats a les taules de contractació.

Ø Augmentar els controls i la participació en les polítiques urbanístiques.

- Promoure les modificacions necessàries del sistema de transformació del sòl a l’Estat espanyol passant d’una situació en què la propietat s’apropia de la pràctica totalitat de la plusvàlua que genera l’acció urbanística a un sistema alternatiu on l’aprofitament urbanístic sigui objecte de concessió.

- Impulsar la creació efectiva dels Consells Assessors Urbanístics (tal com diu la Llei d’urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa) per a formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació, considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible i estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana.

- Creació d’una oficina específica de l’Agència Tributària de seguiment de l’activitat urbanística que tingui per objecte el creuament de dades de les declaracions fiscals i els documents urbanístics.

- Elaboració de criteris que han de permetre evitar situacions de monopoli en l’atorgament de contractes administratius.

- Aprovació de la iniciativa ciutadana municipal, com a regulació específica per a l'àmbit local de la iniciativa legislativa popular, amb l'objectiu de facilitar la intervenció ciutadana dirigida a promoure determinada actuació dels governs locals. Aquest instrument permetria sol·licitar intervencions orals als plens i proposar punts a l'ordre del dia, demanar informacions o explicacions sobre actuacions municipals o proposar un text normatiu o l'adopció d'un Acord.

- Regulació dels conflictes d’interessos, per a totes les persones que intervenen en l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic i dels contractes administratius

- Establir programes específics de participació ciutadana per reforçar el paper de les organitzacions socials que vulguin fer seguiment de les actuacions urbanístiques als municipis.


Algunes són mesures que ja hem demanat amb antelació i per separat, però consideràvem important que l'Ajuntament de Viladecavalls agafés aquest compromís de fer les coses ben fetes.

Doncs bé, la proposta no va prosperar degut als vots en contra de CiU i Paco Vega. I els seus arguments van ser: "és una carta als reis", "quan l'Estat i la Generalitat compleixin això, nosaltres també ho farem". O, un desafortunat Paco Vega que a la proposta de d
eclaració pública d’activitats econòmiques i patrimonials dels càrrecs electes, va argumentar que "atenta contra el dret a la intimitat" i que "lo próximo que serà, decirle al ciudadano que detrás tengo un agujero y...".

Potser per ser conseqüents amb la seva mala gestió i mal govern, tant CiU com el seu ex-soci van rebutjar la Moció.
De totes formes, no deixa de ser sorprenent que qualsevol càrrec públic es negui a fer més democràtica la institució de la qual en forma part, com és en aquest cas l'Ajuntament.


divendres, 20 de novembre de 2009

Fem memòria: franquisme vs. catalanisme. La Catalunya de tots vs. la "seva" Catalunya.

Tal dia com avui cal recordar que la burgesia catalanista no va dubtar en recolzar el franquisme per protegir els seus interessos de classe. Quina legitimitat pot tenir la dreta catalana ara quan s'envolica en la senyera per defensar aquests mateixos privilegis de classe?

léase. supressió de l'impost de successions per no pagar per les seves propietats, defensa de l'escola privada i a poguer ser catòlica, defensa de la sanitat privada, defensa aferrissada del lliure mercat, defensa dels impostos sobre el treball i no sobre el capital i la propietat...Us recomano la lectura d'aquest article del professor Vicenç Navarro en que aborda aquest mateix tema.


P.D.: El 20 de novembre de fa 34 va morir el dictador. 40 anys abans, el diari de referència de la dreta catalana actual aplaudia la seva victòria.dimarts, 3 de novembre de 2009

Dels casos de corrupció al "tots són iguals"


Ja fa uns dies que aquesta imatge, un cartell de pre-campanya de les darreres eleccions catalanes, corre per les xarxes socials d'internet.
Està present entre els ambients més "iniciativerus", però crec que respon a la necessitat que tenim la gent que pertanyem a partits polítics honestos de refermar-nos en el nostre compromís per la gestió ètica que fem d'allò públic.

Els casos de corrupció d'aquests darrers mesos (Gürtel, Pretòria...) posen al descobert, a part de les vergonyes dels partits grans (PP, PSC-PSOE i CiU); un procés de "berlusconització de la política" que abarca des de la política municipal fins determinats governs autonòmics.
Davant aquest context, la gent, ja de per si allunyada de la política en general, de seguida s'apunta al "tots són iguals". Certament, és el més fàcil. Però, segur que tots són iguals? Fem una ullada a les sigles corruptes. Com he dit abans "només" són un grup de tres, els tres grans. A més, es pot passar de la política, però la política no passa de tu. I si no fas política, te la fan, i a sobre corres el risc que te la facin malament.
Per tant, al tanto amb els discursos populistes que l'únic que reflexen és una actitud passiva i còmoda o, pel contrari, el desprestigi d'allò públic.

A ICV fem els deures i seguim apostant per una manera decent de fer política i, per això, vam proposar ja al 2005 a totes les forces polítiques una reforma de la llei de financiació dels partits que no van acceptar i, per això, tornem a proposar ara la signatura d'un Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern.

Fins i tot a pobles petits com Viladecavalls, hem viscut els pitjors anys pel que fa a la a la banalització de la política i la gestió irregular i poc transparent dels recursos públics. Actualment hi ha una investigació oberta per part de fiscalía per tal d'esclarir algunes actuacions, que espero i desitjo arribi fins el fons de tot plegat.
Mentrestant, els GM d'ERC i ICV vam proposar al Ple del passat mes d'octubre la realització d'auditories a l'Ajuntament i Viladecavalls Multigestió S.L. Per transparència i aplicant l'ètica de la que abans parlava, necessitem quantificar l'edeutament real de l'Ajuntament i auditar la gestió política dels darrers 3 anys. Els veïns i veïnes també ho han de saber.
El més contradictori del darrer Ple, va ser que al mateix temps que acordàvem auditar la gestió política de CiU (amb els diferents socis) al capdavant del govern municipal dels últims anys; CiU presentava una moció per posar el nom de Sebastià Homs al nou pavelló municipal.
Aquestes coses només passen a Viladecavalls.

Espero que tant uns com altres tinguem memòria històrica i canviem aquesta berlusconització pel que hauria de ser la normalitat democràtica: la posada en valor d'allò públic i col·lectiu.