dilluns, 30 de novembre de 2009

CiU i PVA en contra de la transparència, participació i bon govern a Viladecavalls


Des d'ICV vam presentar una Moció al Ple del passat 26 de novembre amb una sèrie de mesures per fomentar i assegurar més transparència, participació i bon govern a nivell local:

La millora pel bon govern i la transparència local hauria de consistir, fonamentalment, en:

Ø Més transparència i bon govern

- Generalitzar la figura de la Carta de Serveis Públics a totes les corporacions locals i serveis municipals, tant els prestats directament com els externalitzats, i formalitzar-hi compromisos concrets i tangibles de prestació, establint terminis i determinant nivells de qualitat de la prestació dels serveis. Les cartes de serveis públics han de servir per posar de relleu el cost i la rellevància del servei, així com la responsabilitat de la ciutadania.

- Aprovació de la llei de l’accés a la informació pública per tal de permetre als ciutadans conèixer la informació pública que es considera bàsica i essencial per tal de garantir la participació efectiva en la vida pública.

- Desplegament a nivell local del que es determina a la Llei Audiovisual de Catalunya, per garantir un funcionament democràtic i plural dels mitjans de comunicació locals.

- Potenciar la figura del Síndic de Greuges i dels Síndics i Defensors locals, dotant-los d’una base legal i d’uns recursos, que garanteixin la seva independència dels respectius governs municipals.

- Sotmetre sistemàticament a programes d’auditoria externa de gestió dels serveis i procediments de l’administració local i incorporar mecanismes de control en les contractacions d’obres i serveis de llarga durada a fi de detectar disfuncions i oportunitats de reforma, incorporar-hi els nous avenços i millorar-ne l’eficàcia, l’agilitat i la transparència.

- Crear una declaració pública d’activitats econòmiques i patrimonials dels càrrecs electes, perquè formulin declaració sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i declaració de béns patrimonials. Els Registres d’Interessos constituïts tindrà caràcter públic.

- Limitar la proliferació d’empreses i consorcis públics, augmentant-ne els controls i la justificació davant els ciutadans i ciutadanes que han de conèixer la seva existència i la seva missió pública. Les empreses han de disposar d'espais que informin dels seus objectius, de la composició dels consells d’administració i de la seva activitat.

- Impulsar els Codis ètics i de desenvolupament del Dret a la Bona Administració sota els principis d’igualtat i no discriminació, absència d’abús de poder, imparcialitat, independència, objectivitat, transparència, participació i accés a la informació, protecció de dades i drets lingüístics.

- Impulsar que les administracions locals elaborin i facin pública una estratègia global sobre la forma més idònia per gestionar cada tipus de servei o activitat de la seva competència, a partir dels criteris de responsabilitat pública i d’eficiència, garantint sempre l’audiència o participació dels ciutadans i ciutadanes.

- Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició ha de gaudir d’una regulació i empara específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions.

- Garantir la presència de l'oposició i dels sindicats a les taules de contractació.

Ø Augmentar els controls i la participació en les polítiques urbanístiques.

- Promoure les modificacions necessàries del sistema de transformació del sòl a l’Estat espanyol passant d’una situació en què la propietat s’apropia de la pràctica totalitat de la plusvàlua que genera l’acció urbanística a un sistema alternatiu on l’aprofitament urbanístic sigui objecte de concessió.

- Impulsar la creació efectiva dels Consells Assessors Urbanístics (tal com diu la Llei d’urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa) per a formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació, considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible i estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana.

- Creació d’una oficina específica de l’Agència Tributària de seguiment de l’activitat urbanística que tingui per objecte el creuament de dades de les declaracions fiscals i els documents urbanístics.

- Elaboració de criteris que han de permetre evitar situacions de monopoli en l’atorgament de contractes administratius.

- Aprovació de la iniciativa ciutadana municipal, com a regulació específica per a l'àmbit local de la iniciativa legislativa popular, amb l'objectiu de facilitar la intervenció ciutadana dirigida a promoure determinada actuació dels governs locals. Aquest instrument permetria sol·licitar intervencions orals als plens i proposar punts a l'ordre del dia, demanar informacions o explicacions sobre actuacions municipals o proposar un text normatiu o l'adopció d'un Acord.

- Regulació dels conflictes d’interessos, per a totes les persones que intervenen en l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic i dels contractes administratius

- Establir programes específics de participació ciutadana per reforçar el paper de les organitzacions socials que vulguin fer seguiment de les actuacions urbanístiques als municipis.


Algunes són mesures que ja hem demanat amb antelació i per separat, però consideràvem important que l'Ajuntament de Viladecavalls agafés aquest compromís de fer les coses ben fetes.

Doncs bé, la proposta no va prosperar degut als vots en contra de CiU i Paco Vega. I els seus arguments van ser: "és una carta als reis", "quan l'Estat i la Generalitat compleixin això, nosaltres també ho farem". O, un desafortunat Paco Vega que a la proposta de d
eclaració pública d’activitats econòmiques i patrimonials dels càrrecs electes, va argumentar que "atenta contra el dret a la intimitat" i que "lo próximo que serà, decirle al ciudadano que detrás tengo un agujero y...".

Potser per ser conseqüents amb la seva mala gestió i mal govern, tant CiU com el seu ex-soci van rebutjar la Moció.
De totes formes, no deixa de ser sorprenent que qualsevol càrrec públic es negui a fer més democràtica la institució de la qual en forma part, com és en aquest cas l'Ajuntament.


2 comentaris:

Anònim ha dit...

Què el Paco Vega va dir que la declaració de patrimoni d'un càrrec electe atempta el dret a la intimitat? Però cóm pot dir això una persona que en un Ple Municipal va enumerar totes les causes judicials i penals d'un viladecavallenc? Ara se'n recorda que existeix el dret a la intimitat? Quan inclús el Ministres del govern espanyol han fet públics els seus patrimonis personals en senyal de transparència? Quina por té aquest home? Quina vergonya!!

Anònim ha dit...

Esta claro, este tiene mucho, pero mucho que esconder!!!