dimecres, 13 de juliol de 2011

Comunicat sobre la situació econòmica de Viladecavalls

Els partits polítics que conformem l’actual govern a l’Ajuntament de Viladecavalls, una vegada informats de l’actual situació econòmic-financera del nostre Ajuntament, per part de la fins ara Alcaldessa Sra. Regina Parellada, del fins ara Regidor d’Hisenda Pública Sr. Antoni Raso i del Secretari-Interventor Sr. Manel Benito i Gironès, fem la següent declaració pública, adreçada especialment a tots els veïns i veïnes del poble i treballadors i treballadores municipals:

Que el saldo de tresoreria situat a les diferents comptes corrents que disposa el nostre Ajuntament, no arriba als 200.000 €, en data 10 de juny d’enguany.

Que el rati d’endeutament, una vegada considerats alguns deutes no reconeguts en l’actual pressupost, supera els límits que l’actual Llei d’Hisendes Locals, considera com a correctes.

Que l’Ajuntament té diferents judicis en curs, alguns ja amb sentencia definitiva contraria als interessos econòmics de l’Ajuntament, que pujarien al voltant dels 2,5 mill. d’euros, més possibles interessos i despeses. Alguns d’aquests litigis, és remunten a l’exercici 2.002.

Que l’Ajuntament, té un grup de factures no comptabilitzades i no pagades, corresponents a obres efectuades els anys 2007, 2008 i 2.009, i per les quals no hi havia partida als pressupostos municipals, per un import total de 1.287.000 euros. Aquestes factures varen ser objecte d’una auditoria tècnica que va determinar que el seu import hauria d’haver estat d’uns 897.000 euros. Donat que això afecta a diferents industrials, ha donat lloc a un important grup d’expedients, amb variacions posteriors, els quals es troben en fases diferents per a la seva resolució, amb la complexitat administrativa i dedicació que això comporta.

Que l’empresa Viladecavalls Multigestió, SLU , propietat 100% de l’Ajuntament, necessitaria 1.350.000 mill. d’euros aproximadament, per acabar la promoció de pisos del carrer de les orenetes. Cal afegir a aquest passiu, l’actual hipoteca que a 31/12/2010 pujava 8,8 mill. d’euros, de la que ja s’acabat el període de carència i per tant a partir d’ara començarem a retornar també el capital.

Que a 31/12/2010 , l’endeutament net del nostre Ajuntament, sense tenir en compte l’empresa Viladecavalls Multigestió, ascendia a 6.594.000 euros, segons consta al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Que una vegada assumida la magnitud d’aquest endeutament, revisem dos informes econòmics, (auditories), redactats per la Diputació de Barcelona, referents als exercicis 2.007 , 2.008 i 2.009 , pel que sembla principal origen d’aquest desequilibri financer, en els quals ja hi constant recomanacions com la de dur a terme un pla de sanejament financer, (que no es va dur a terme), i en els que es posen de manifest:

“La manca de controls legals en alguns procediments administratius ...”

“Que les despeses corrents no disposen d’alguns controls legals significatius, no existint fiscalització ( es a dir control) prèvia de les esmentades despeses “

“Que per determinats processos inversors, no s’ha seguit la Llei de Contractes de l’Administració Pública, no havent-se formalitzat els expedients de contractació que estipula la llei” , etc ...

Que arribat a aquest punt, i a dia d’avui, ens veiem amb l’obligació d’informar a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls així com als treballadors I treballadores municipals, de la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament.

Per part de l’actual equip de govern d’aquest Ajuntament, i donant compliment a un dels nostres principals objectius que és la transparència en la gestió, donem per finalitzat aquest comunicat.

Creiem que ara es el moment en el que tothom ha de fer la seva reflexió ...

Viladecavalls, a 27 de juny del 2011